Specialiseret traumebehandling i Børnehus Syd 

 

Ydelse

Børnehus Syd tilbyder specialiseret, traumefokuseret behandling til børn og unge.

Lovgrundlag

SEL §52 stk. 3 nr. 3

Målgruppe

 

 

Behandlingen er målrettet børn og unge i alderen (3) 4-18 år, der har været udsat for vold og / eller seksuelle overgreb.

Tilbud om behandling gælder børn og unge, der er udredt i Børnehus Syd.

Udredningen kan være aktuel eller ligge noget tid tilbage.

Formål

Formålet er at barnet kan få bearbejdet sine traumatiske oplevelser og opnå bedre trivsel.

Visitation

 

 

 

 

 

 

Kommunen fremsender henvisningsskema vedlagt relevante bilag (fremgår af henvisningsskemaet).

Der skal, forud for behandling, foretages en vurdering af barnets fysiske og følelsesmæssige sikkerhed, samt hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer omkring barnet til at understøtte behandling. Denne vurdering foregår i et samarbejde mellem Børnehus Syd og henvisende kommune.

Hvis der ikke vurderes at være tilstrækkelige forudsætninger tilstede, som gør det muligt for barnet at indgå i eller profitere af behandling, vil behandling ikke kunne tilbydes.

Der indgås skriftlig kontrakt mellem Børnehus Syd og kommunen. Kontrakten udformes af Børnehus Syd.

Tilbud

 

 

 

 

 

 

 

 

Der udbydes en behandlingspakke af 12 sessioner, hvor størstedelen vil være målrettet barnet, men der vil også, efter behov, være sessioner målrettet forældre / primære omsorgspersoner.

Pakken indeholder:

-       Opstartsmøde med barnet og forældre, og evt. kommune

-       Behandlingssessioner (12)

-       Netværksmøde ved behov

-       Statusbeskrivelse

-       Evt. Afsluttende møde ved behov

Herefter kan der tilkøbes yderligere en halv eller en hel pakke på baggrund af en genhenvisning og konkret vurdering af fortsat behov for behandling.

Opstartsfase

 

Der vil være et opstartsmøde med deltagelse af Børnehus Syd, barn og omsorgspersoner, samt evt. henvisende kommune og andre relevante samarbejdspartnere. På mødet orienterer Børnehuset barnet og forældrene / primære omsorgspersoner, samt evt. kommunen og øvrige samarbejdspartnere om forløbet.

Vidensgrundlag

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehuset arbejder ud fra en eklektisk metodetilgang med et psyko-traumatologisk teoretisk fundament inspireret af viden og efteruddannelse indenfor følgende:

-       Teori om børns seksualitet, senfølger og resiliensprocesser

-       Traumeorienterede metoder, neurologiske reaktioner og konsekvenser af vold og overgreb, eksempelvis Arianne Struik

-       Psykodynamisk udviklings- og traumeforståelse

-       Mentaliseringsbaseret teori og metode

-       Narrativ traumeforståelse

-       Kognitiv og adfærdsterapeutisk teori og metode

-       Systemisk teori: barnet i dets familiære, samfundsmæssige og kulturelle kontekst. Herunder en opmærksomhed på omsorgspersoners betydning for et vellykket behandlingsforløb.

Der tages afsæt i den nyeste viden vedr. behandling af børn og unge med traumer / PTSD.

Der arbejdes med metoder, der er understøttet af forskning.

For den fulde beskrivelse af teoretisk fundament og specifikke behandlingsmetoder klik her

Metode og tilgange

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tilbydes flere forskellige typer af behandling:

-       Traume-fokuseret terapi, hvor følgende elementer kan indgå:

o    Psykoedukation til barn og omsorgsgiver

o    Afslappende teknikker

o    Metoder til affektregulering

o    Identifikation af traume-triggere

o    Mestringsstrategier, genfortælling og bearbejdning af traumatiske oplevelser

o    Nænsom eksponering

o    Narrativ bevidning

o    Barnets forældre / primære omsorgspersoner inddrages aktivt i behandlingsforløbet

(læs mere om behandlingsmetoder her)

 

-       Legeterapeutiske forløb, hvor følgende metoder kan anvendes afhængigt af barnets situation og behov:

o    Traume-oplyst legeterapi

o    Theraplay

o    Psykodynamisk legeterapi

(læs mere om behandlingsmetoderne  her)

 

-       Traumebehandling med EMDR til børn og unge

           (læs mere om behandlingsmetoden  her)

Netværksmøder

Udover indledende netværksmøde gøres der ved længerevarende forløb status efter 10. session ved enten fysisk eller telefonisk møde med henvisende kommunes socialrådgiver.

Afslutningsfase

Der foretages effektmåling af barnets traumesymptomer og trivsel, samt udarbejdes kortfattet skriftlig status ved forløbets afslutning.

Pris

 

 

 

 

 

 

 

Pakke 1 - 12 sessioner:

Kr. 29.000

Pakke 2* - 6 sessioner:

Kr. 16.000

Pakke 2* – 12 sessioner:

Kr. 29.000

*Pakke 2 forudsætter altid, at der har været en pakke 1